Stichting Clubhuis voor Doven 45 jaar!

Deze verslag is al geplaatst op 12 februari 2011

om jullie te weten dat dovenclubhuis al 45 jaar geleden
bestaat.

Hoe het ontstaan is en zich ontwikkelt tot welzijn
voor dove Groningers.

1969

In oktober 1969 stroopte de heer A.M. van Weele, toen maatschappelijk werker voor oud-leerlingen van het Instituut, zijn mouwen op om iets op poten te zetten: een nieuw clubhuis voor alle doven in Groningen.
In dezelfde tijd ontving iedereen het eerste nummer van een nieuw tijdschrift “NODOKO” gratis, alleen als bindmiddel voor de Groningse Dovengemeenschap. Het is uitgegeven door de Noord-Nederlandse Doven Vereniging (NNDV), opgericht in 1923, Nederlandse Christelijke Bond van Doven (NCBD), afdeling Groningen, opgericht in 1947, en Noordelijke Doven Sport Vereniging. (NDSV), opgericht in 1957. De eindredactie van dit tijdschrift was in de handen van Grietje Bouwmeester-Kikkert; jarenlang verzorgde zij dit jarenlang samen met Auke Kuitert (lay-out). Er werd eens een prijsvraag uitgeloofd voor het bedenken van een nieuwe naam voor het doventijdschrift. Auke Kuitert bedacht een mooie naam: WIJ DOVEN en kreeg een geldprijs van tien gulden. Van Weele nodigde de bestuursleden van drie dovenverenigingen uit voor een bespreking. Berend Beekhuis werd gevraagd om secretaris van de commissie voor het clubhuis te worden en hij nam deze functie aan. Er was toen nog geen voorzitter en penningmeester en Van Weele had zolang leiding ervan en wenste dat het nieuwe bestuur uit dove mensen en een horende moet bestaan. De horende was de heer A.K. Piëst die namens de Vereniging van Ouders van dove kinderen vertegenwoordigde. Dank zij het ‘Koninklijk Instituut voor Doven H.D. Guyot’ was het clubhuis spoedig gevonden in een eeuwenoud te huren pand aan de Kleine Leliestraat 12 te Groningen. Even later werden Henk Betten en Andries Piëst benoemd tot respectievelijk voorzitter en penningmeester. 
 

1970

Op 1 mei 1970 werd de statuten gepasseerd bij de heer G.H. Smits, notaris te Groningen. Deze dag zou voor de stichting Clubhuis voor Doven in feite op deze dag als oprichtingsdatum kunnen worden beschouwd. De lastgevers hiervoor waren namens het bestuur van de stichting Clubhuis voor Doven de heren H. Betten en J. de Windt, namens de NCBD, afdeling Groningen de heren H. Terpstra en B. Beekhuis, namens de NNDV, de heren H. de Vries en R. Stokla, namens de NDSV, de heren P. Bouma en J. Boerema en tenslotte namens de Vereniging der Ouders van dove kinderen de heer A.K. Piëst. In de statuten lezen we dat deze stichting volgens artikel 2 ten doel heeft de bevordering van de belangen van doven, in de meest ruime zin, in het bijzonder het beheer en de exploitatie van een clubhuis voor doven te Groningen. En in artikel 3: het bestuur bestaat uit tenminste zeven en ten hoogste elf leden. In het 2de nummer van NODOKO las ik: de bouwvergunning voor de inrichting in het pand is verleend! Jacob de Windt had leiding voor de bouw van de inrichting en Ybele van der Veer assisteerde hem. Het bestuur liet via WIJ DOVEN weten dat er meer mensen moesten zijn, die Jacob de Windt en Ybele van der Veer gaan helpen. Maar het hielp niet … De oorzaak ervan zou kunnen zijn dat de Groninger Dovengemeenschap nog moest wennen aan het nieuwe idee van wat een clubhuis precies inhield.
 

1971  —  Kleine Leliestraat 12
In het jaar 1971 is het clubhuis eindelijk officieel geopend door een wethouder van de gemeente Groningen. Dat betekent dat Groningen als de éérste stad in Nederland een clubhuis heeft! Niet meer dan 40 personen konden gebruik maken van de grote zaal; daar konden er allerlei dingen gedaan worden zoals: gezellig samenzijn, beoefenen van denksport en veel vergaderen. Berend Vonk werd als de eerste beheerder gekozen na de oproep in WIJ DOVEN en hij bleef tot 1978 werkzaam. Zijn opvolgers waren Gerrit Jan en Jannie Bouwmeester.
Wegens studieredenen trad Henk Betten al in 1971 af als voorzitter; zijn opvolger was L. de Windt, die tot eind 1979 bleef. Harm Terpstra en Jelle Heida namen deze fakkel later over. Wim Visch, Johan van Winsum, Leonie Bloem, Karin Tromp, Marco Boesjes en Albert Wijbenga (als laatste) mochten de voorzittershamer hanteren.
Het bestuur van Stichting Clubhuis van Doven had al in 1981 gezocht naar een andere ruimte, omdat het clubhuis aan de Kleine Leliestraat al jarenlang te klein was. Eindelijk wist men een gebouw aan de Violenstraat te vinden. De verbouwing was hard nodig en men begrootte de kosten op f. 380.000, =. Als voorzitter van deze stichting was voor Jelle Heida, echt de man van de financiën, geen probleem; hij slaagde erin enige fondsen aan te boren. Gelukkig hielpen de provincie en de gemeente Groningen met hun steun van totaal 235.000 gulden.   

1987  —  Violenstraat 2

Op 23 mei 1987 opende de heer Westerink als wethouder van de gemeente Groningen het grote gebouw. Hij liep dwars door de deur van tekenpapier, waarop het internationale dovensymbool, typisch voor de communicatie tussen doven en horenden, te zien was. De grote zaal is echt fantastisch, want ruim 100 mensen kunnen er in zitten. Het Koninklijke Instituut voor Doven H.D. Guyot schonk een schilderij van Lucas Kisjes, een dove kunstschilder; aan de stichting; daarop is het Guyotplein met het Instituutscomplex te zien. Tot diepe teleurstelling van iedereen is dit schilderij na korte tijd gestolen. Tot nu toe is dit nog steeds niet te vinden waar dit prachtige schilderij blijft!
In het verband met het 200-jarig bestaan van het Koninklijke Instituut voor Doven organiseerde het bestuur van de stichting voor het eerst een Sportmaand voor Groningse dove mensen in juni 1990. De sporttaken waren: volleybal, bowling, zwemmen, lawntennis, tafeltennis, badminton, dammen, schaken, zaalvoetbal, darts, klaverjassen en jokeren. Dat deed men haast elk jaar zo, tot genoegen van vele deelnemers. 
 

2010  —  Munnekeholm 4

Na de verhuizing en het opknappen in het grote gebouw aan deze straat is het eindelijk zover dat men volop gebruik kan maken van alles wat er in het clubhuis te vinden is. En het Groningse tijdschrift “WIJ DOVEN”, ook van de Stichting Clubhuis voor Doven dat nu totaal 423 nummers bevat, getuigde van wat er in de Groninger Dovengemeenschap toen leefde.

Henk Betten